REGULAMIN

1. Umowa wynajmu limuzyny jest zawierana między firmą Limuzyny 4 You z siedzibą w Warszawie 02-792, ul. Lanciego 13/95 zwanym dalej wynajmującym a klientem zwanym dalej zamawiającym.

2. Przedmiotem umowy jest wynajem limuzyny .

3 . Stawki za wynajem są godzinne, nie minutowe. Przedłużenie czasu dłużej niż 5 min powoduje dopłatę za pełną godzinę.

4 . Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należności kierowcy, który podstawi limuzynę pod wskazany adres przed wykonaniem zlecenia.

5 . Zamawiający dopłaci wynajmującemu za każdą dodatkową godzinę wykonania usługi zgodnie z ustaloną w cenniku Limuzyny 4 you stawką.

6 . Zamawiający nie może zmniejszyć czasu wynajęcia limuzyny w dniu wykonywania zlecenia, wszelkie zmiany dotyczące zakresu lub czasu wykonania zlecenia należy zgłaszać do dnia poprzedzającego wykonania zlecenia.

7 . Jeżeli zamawiający zwolni wcześniej samochód nie może domagać się zmniejszenia należności wynikającej z umowy za wykonane zlecenia.

8 . W przypadku wynajęcia limuzyny poza terenem Warszawy ( powyżej 10 km od granicy miasta Warszawy ) zamawiający dopłaci wynajmującemu za dojazd kwotę 100zł

9. Podczas jazdy limuzyną należy zachować szczególną ostrożność i nie należy wychylać się czy wychodzić przez okna, gdyż grozi to wypadkiem i uszkodzeniem ciała. W przypadku nie przestrzegania tego punktu regulaminu, zamawiający zobowiązuje się pokryć koszty ewentualnych mandatów nałożonych z tego względu na wynajmującego jak i przerwaniem kursu z brakiem możliwości zwrotu kosztów za opłaconą godzinę.

10 . W wynajmowanej limuzynie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia.

11 . W przypadku powstania wszelkich uszkodzeń wynajmowanego samochodu zaistniałych z ewidentnej winy Zamawiającego albo jego gości (zabrudzenia lub przypalenia tapicerki, uszkodzenia lakieru, elementów samochodu i wyposażenia itp. ) Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność materialną za koszt usunięcia powyższych uszkodzeń.

12 . Za rzeczy pozostawione w limuzynie nie ponosimy odpowiedzialności.

13. Odstąpienie od umowy w dniu wynajęcia limuzyny wiążę się z konsekwencją uiszczenia opłaty za rezygnację w kwocie 399 zł na konto firmowe Limuzyny 4 you.